Naše lovište

Karta lovišta

Početna točka granice lovišta je na mjestu gdje se od ceste Sl. Drenovac-Voćin odvaja cesta za selo Prekoračani. Tom cestom granica ide na istok, prolazi kroz selo Prekoračani i cestom ide dalje do ceste koja iz sela Krasković vodi u selo Pušina te cestom dolazi do centra sela Pušina. Tu skreće na istok i ide asfaltiranom cestom prema Humljanima do puta koji se odvaja na jug te tim putem dolazi do šumske lenije koja dijeli G.J. Pištanske prigorske šume-Pušinska planina. Granicom G.J. Pušinska planina ide do G.J. Drenovačka planina te njezinom granicom dolazi do kote 325 i do puta koji vodi u Sl. Drenovac. Tim putem silazi u selo i dalje nastavlja asfaltiranom cestom prema Voćinu, te dolazi do početne točke.

Mjesta obilježbe granice:

Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno propisu lovnogospodarske osnove.